NABÓR UCZNIÓW

1/ Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Pił-sudskiego w Krakowie jest:

a/ zapisanie dziecka na listę kandydacką dla danego wieku;

b/ przejście w szkolnym gabinecie pedagogicznym (z pozytywnym wynikiem) badania określającego dojrzałość szkolną kandydata do kl. I lub do klasy, do której stara się o przyjęcie;

c/ zaakceptowanie przez rodziców (lub opiekunów prawnych) zasad i reguł w szkole ob-owiązujących (w tym warunków finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły);

d/ podjęcie przez Dyrektora Szkoły ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka i podpisaniu umowy pomiędzy rodzicami a Organem Prowadzącym Szkołę, dotyczącej tegoż przyjęcia.

2/ Zapisy kandydatów do SSP nr 1 prowadzi jej sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Kontakt telefoniczny pod numerem: 0-12 262-20-94, kontakt mailowy: sekretariat@zss1krakow.edu.pl .

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:
a/ imię i nazwisko ucznia;
b/ datę i miejsce jego urodzenia;
c/ numer telefonu i adres zamieszkania rodziców;
d/ imię i nazwisko zgłaszającego.

O sprawach finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły można dowie-dzieć się w sekretariacie szkoły.

3/ Zapisy do kl. I prowadzone są z wyprzedzeniem, zaś badania rozpoczynają się w terminie każdorazowo ustalonym przez Dyrektora Szkoły (o terminie spotkania z zaproszo-nymi na badania, powiadamiani są rodzice kandydatów do szkoły).

4/ Podczas spotkania w szkolnym gabinecie pedagogicznym rodzice, czy opiekunowie prawni dziecka, uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem i osobą zawiadującą sprawami związa-nymi z naborem, zapoznawani są z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole (jej trady-cjami i programem dydaktyczno-wychowawczym), dziecko zaś poddawane jest badaniu okre-ślającym jego dojrzałość szkolną.

5/ Nabór do pozostałych klas szkoły prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w którejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły (łącznie z takąż oceną zachowania!), jak również przejść zwyczajową pro-cedurę w gabinecie pedagogicznym, a jeśli sytuacja tego będzie wymagała, także rozmowę z przedstawicielem Dyrekcji Szkoły.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03