29 maja 2023r.
Zuzanna Krawczyk....
27 maja 2023r.
Podano wyniki....
26 maja 2023r.
kl. VI....
26 maja 2023r.
kl. III....
22 maja 2023r.
Dotarła informacja....
21 maja 2023r.
W 88 rocznicę....
20 maja 2023r.
W posiedzeniu....
19 maja 2023r.
Członkowie Koła....
19 maja 2023r.
Ogłoszono wyniki....
18 maja 2023r.
Agnieszka Miśkiewicz....
18 maja 2023r.
kl. VII....
18 maja 2023r.
Antoni Łojek....
17 maja 2023r.
Po kilkuletniej....
17 maja 2023r.
Po omówieniu....
16 maja 2023r.
Dotarła informacja....
13 maja 2023r.
Odbył się....
12 maja 2023r.
Odbyły się....
10 maja 2023r.
Uczniowie klas....
9 maja 2023r.
Dotarła informacja....
8 maja 2023r.
Wszystkie klasy....
6 maja 2023r.
Dotarła informacja....
3 maja 2023r.
Delegacja....
1 maja 2023r.
Dotarła informacja....
26 kwietnia 2023r.
kl.IV B....
26 kwietnia 2023r.
Kl.IV A....
25 kwietnia 2023r.
Kl. III....
24 kwietnia 2023r.
Tymoteusz Kowalczyk....
21 kwietnia 2023r.
Obchodzono....
20 kwietnia 2023r.
Uczniowie kl....
19 kwietnia 2023r.
Podano wyniki....
18 kwietnia 2023r.
Podano, że....
17 kwietnia 2023r.
Na cmentarzu....
13 kwietnia 2023r.
Odbył się....
12 kwietnia 2023r.
Zakończono....
11 kwietnia 2023r.
Nastąpiło....
3 kwietnia 2023r.
W osiemnastą....

NABÓR UCZNIÓW

1/ Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Pił-sudskiego w Krakowie jest:

a/ zapisanie dziecka na listę kandydacką dla danego wieku;

b/ przejście w szkolnym gabinecie pedagogicznym (z pozytywnym wynikiem) badania określającego dojrzałość szkolną kandydata do kl. I lub do klasy, do której stara się o przyjęcie;

c/ zaakceptowanie przez rodziców (lub opiekunów prawnych) zasad i reguł w szkole ob-owiązujących (w tym warunków finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły);

d/ podjęcie przez Dyrektora Szkoły ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka i podpisaniu umowy pomiędzy rodzicami a Organem Prowadzącym Szkołę, dotyczącej tegoż przyjęcia.

2/ Zapisy kandydatów do SSP nr 1 prowadzi jej sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Kontakt telefoniczny pod numerem: 0-12 262-20-94, kontakt mailowy: sekretariat@zss1krakow.edu.pl .

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:
a/ imię i nazwisko ucznia;
b/ datę i miejsce jego urodzenia;
c/ numer telefonu i adres zamieszkania rodziców;
d/ imię i nazwisko zgłaszającego.

O sprawach finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły można dowie-dzieć się w sekretariacie szkoły.

3/ Zapisy do kl. I prowadzone są z wyprzedzeniem, zaś badania rozpoczynają się w terminie każdorazowo ustalonym przez Dyrektora Szkoły (o terminie spotkania z zaproszo-nymi na badania, powiadamiani są rodzice kandydatów do szkoły).

4/ Podczas spotkania w szkolnym gabinecie pedagogicznym rodzice, czy opiekunowie prawni dziecka, uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem i osobą zawiadującą sprawami związa-nymi z naborem, zapoznawani są z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole (jej trady-cjami i programem dydaktyczno-wychowawczym), dziecko zaś poddawane jest badaniu okre-ślającym jego dojrzałość szkolną.

5/ Nabór do pozostałych klas szkoły prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w którejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły (łącznie z takąż oceną zachowania!), jak również przejść zwyczajową pro-cedurę w gabinecie pedagogicznym, a jeśli sytuacja tego będzie wymagała, także rozmowę z przedstawicielem Dyrekcji Szkoły.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03