Odznaczenia szkolne

W 1995 r. podjęto dwie uchwały o ustanowieniu szkolnych odznaczeń. Pierwsza z nich podjęta została w dniu 3 kwietnia i dotyczyła uczniowskiego Medalu „DILIGENTIAE”. Drugą podjęto w dniu 12 maja” dla honorowania osób dorosłych. Dotyczyła Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS.Medal
„DILIGENTIAE”
(za pilność)

Szkolny Medal „DILIGENTIAE” wzorowany jest na medalu o tej samej nazwie ustanowionym w 1767 r. przez króla Stanisława Augusta jako nagroda dla wychowanków Szkoły Głównej Wojskowej, a następnie dla wszystkich szkół Korony i Litwy (wykaz nagrodzonych medalami podawano do publicznej wiadomości).

Szkolny Medal ustanowiono 3 kwietnia 1995 r. dla honorowania najlepszych uczniów szkoły podstawowej, a po reformie systemu oświaty w 1999 r. również gimnazjum.

Kapituła szkolnego Medalu postanowiła, iż będzie nagradzać osoby z klas V–VI szkoły podstawowej i I–III gimnazjum z najwyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów nauczania. Złoty Medal otrzyma osoba, która uzyska na koniec roku szkolnego średnią 5.7 pkt. (kl. V i VI), 5.6 pkt. (gimnazjum) i wzorową ocenę z zachowania. Natomiast Srebrny Medal otrzyma osoba, która uzyska średnią 5.5 pkt. (kl. V i VI), 5.4 pkt. (gimnazjum) oraz bardzo dobrą (wyróżniającą) ocenę z zachowania.

Art. 1 statutu odznaczenia stanowi, iż „Odznaczeniem „DILIGENTIAE” honoruje się uczniów Spo­łecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie za celujące wyniki w nauce oraz nienaganną postawę uczniowską i obywatelską.

Odznaczenie dzieli się na dwie klasy: złotą i srebrną. Ma postać koła o średnicy 3,8 cm, zawieszonego na koluszku z dwudzielną wstążką od­znaczeniową niebiesko-pąsową w barwach szkoły i popielatą wstążką w przypadku gimnazjum. Na awersie znajduje się w zewnętrznym otoku wklęsły napis: SPOŁ. SZKOŁA PODST. NR 1 IM. J. PIŁSUDSKIEGO lub SPOŁ. GIMNAZJUM NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA, wykonany na złotym lub srebrnym tle. Na środku znajduje się Orzeł Marszałkowski wykonany białą emalią na tle niebieskiej emalii, siedzący na złotych buławach (i bez buław w przypadku gimnazjum), ze złoconą koroną i dziobem oraz szponami lub srebrnymi w niższej klasie. Na rewersie, podzielonym w połowie poziomo leżącym gęsim piórem, wykonane są napisy. Wyżej: DILIGENTIAE, a niżej: ZA PILNOŚĆ. Tło złote lub srebrne, a napisy i pióro wypukłe.

Odznaczenie może być noszone tylko podczas uroczystości szkolnych i innych wystąpień oficjalnych o patriotyczno-religijnym charakterze. Nosi się je na mundurze szkolnym po lewej stronie powyżej emblematu Szkoły bądź na innych strojach frakowych, togach, mundurach harcerskich czy też wojskowych.

Kawalerem Odznaczenia przestaje być ten, kto ukarany został przez Radę Pedagogiczną czy Dyrekcję Szkoły zawieszeniem w prawach ucznia lub relegowaniem ze Szkoły. Akt ten wymaga pisemnego orzeczenia Kapituły o wykreśleniu z listy Kawalerów Odznaczenia. Każdy Kawaler Odznaczenia ma obowiązek dbać o jego prestiż, dobre imię Szkoły i doskonalić swoją pilność w zdobywaniu wiedzy oraz cnót obywatelskich.

Medal
„DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”
(dobrze zasłużonym dla Szkoły)

Odznaczeniem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” honoruje się osoby dobrze zasłużone dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie. Odnosi się to zarówno do rodziców uczniów szkoły i gimnazjum, jak i do ich pracowników, a także do innych osób.

Odznaczenie dzieli się na dwie klasy: złotą i srebrną. Ma postać koła o średnicy 38 mm, zawieszonego na koluszku z dwudzielną wstążką odzna­czeniową w barwach szkoły (prawa strona pąsowa, a lewa niebieska). Na środku znajduje się Orzeł Biały wykonany białą emalią, ze złoconą koroną oraz dziobem i szponami, zaś w klasie niższej srebrnymi na tle z czerwonej emalii. Na rewersie, podzielonym w połowie wężykiem generalskim, wykonane są napisy. Wyżej: DE SCHOLA BENE MERENTIBUS, niżej: DOBRZE ZASŁUŻONYM DLA SZKOŁY. Tło złote lub srebrne, a napisy i wężyk wypukłe.

Odznaczenie przyznaje się raz do roku, a jego wręczenia dokonuje się podczas ceremonii rozpoczęcia danego roku szkolnego. W wyjątkowych wypadkach można postąpić inaczej, przyznając i wręczając Odznaczenie w innym terminie.

Kawalerem Odznaczenia przestaje być ten, kto na mocy wyroku sądo­wego pozbawiony został praw obywatelskich, lub ten, kto popełni czyn niehonorowy bądź sprzeczny z interesem szkoły i gimnazjum, w konse­kwencji działając na jej szkodę. Akt ten wymaga pisemnego orzeczenia Kapituły o wykreśleniu z listy Kawalerów Odznaczenia.

Szkolny Krzyż Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE” ustanowiony został uchwałą Zarządu Towarzystwa Oświaty i Wychowania „PRO PATRIA ET PRO DOMO SUA” z dnia 4 września 2013 roku.


SZKOLNY KRZYŻ ZASŁUGI
„PRO PATRIAE ET SCHOLAE”

Ze Statutu wynika, iż Szkolnym Krzyżem Zasługi honoruje się osoby wybitnie zasłużone dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie. Odnosi się to zarówno do rodziców uczniów tejże szkoły i gimnazjum, do ich pracowników, a także do innych osób, które w sposób zupełnie bezinteresowny pomagały im, przysparzały dóbr w sferze materialnej i sferze imponderabili. Szkolny Krzyż Zasługi może otrzymać pracownik Zespołu Szkół Społecznych nr 1, który w nienaganny sposób przepracował w SSP nr 1 lub SG nr 1 przynajmniej 25 lat. Pierwszej dekoracji Szkolnym Krzyżem Zasługi dokonano 17 września 2014 r. po Mszy św. jubileuszowej. Uhonorowany został wówczas o. Józef Mońko, kapucyn i dobrodziej szkoły.Drugi akt dekoracji nastąpił 3 października 2014 r. podczas uroczystości związanych z 25-tą rocznicą powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Szkolne Krzyże Zasługi otrzymali wówczas nauczyciele, którzy pracowali w szkole od samego początku jej działalności tj. od 1989 r. Byli to: Małgorzata Bajur i Lucjan Michalik.Kapituła Szkolnego Krzyża Zasługi przyznała również pośmiertnie Szkolny Krzyż Zasługi wielkim dobrodziejom szkoły, a byli to: Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na Uchodźstwie i hr. Hubert le Hardy de Beaulieu.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03