Monika Gac – pedagog szkolny
Pracuje w SSP nr 1 w Krakowie od 2022 r.Jestem absolwentką Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie. Obecnie realizuję studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę we wszystkich obszarach mojej pracy, uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach.

Jako pedagog uważam, że prowadzić innych można jedynie drogą, którą się samemu kroczy. W czasach kryzysu wychowania w wartościach i odrzucania przez część młodzieży wartości chrześcijańskich powraca refleksja nad potrzebą wychowania w duchu takich wartości, jak miłość, prawda, wolność. To, co odróżnia człowieka od świata przyrodniczego, to jest właśnie „duchowość”, dzięki której można się uwolnić od uwarunkowań współczesnego świata. Poszukiwanie praktycznych rozwiązań współczesnych problemów wychowawczych wymaga naprawy zniszczonej kultury moralnej i duchowej w poszukiwaniu istoty i aktualnego sensu naszego człowieczeństwa. Stąd też przyjęcie holistycznych, to jest uwzględniających wymiar psychiczny, fizyczny i duchowy koncepcji człowieka staje się koniecznością w trosce o prawidłowy rozwój i zdrowie psychiczne młodego człowieka. Uważam, że najważniejszym celem jest wszechstronny rozwój całej osobowości wychowanka, przygotowanie go do myślenia samodzielnego, własnego i twórczego, wypracowanie wewnętrznej niezależności od wszelkich wpływów i uwarunkowań stojących na drodze tej integracji.

Na czym polega praca pedagoga?

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną;
 • gdy chcą się podzielić osiągnieciami lub zdolnościami.


Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka jakimi są:

 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka;


Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
 • wychowawczo-profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03