25 stycznia 2023r.
Odbyły się.....
24 stycznia 2023r.
Dotarła informacja.....
23 stycznia 2023r.
W holu.....
20 stycznia 2023r.
Sala klasy.....
19 stycznia 2023r.
Uczniowie kl.....
18 stycznia 2023r.
Ukazało się.....
17 stycznia 2023r.
Podano, że.....
16 stycznia 2023r.
W związku.....
12 stycznia 2023r.
dr Wojciech Starzyński.....
9 stycznia 2023r.
Pozdrowienia z Winnicy.....
22 grudnia 2022r.
ks.kanonik Adam.....
21 grudnia 2022r.
Uczennica kl. VIII.....
21 grudnia 2022r.
Koordynatorka akcji.....
20 grudnia 2022r.
W Rodzinnym.....
19 grudnia 2022r.
Agnieszka Miśkiewicz.....
19 grudnia 2022r.
Dotarła informacja.....
16 grudnia 2022r.
Uczniowie klas.....
15 grudnia 2022r.
Zostały odebrane.....
14 grudnia 2022r.
Kapelan szkoły.....
13 grudnia 2022r.
Podczas apelu.....
12 grudnia 2022r.
W holu.....
9 grudnia 2022r.
Dotarła informacja.....
8 grudnia 2022r.
Uczniowie kl.....
6 grudnia 2022r.
W dzień św....

NABÓR UCZNIÓW

1/ Warunkiem przyjęcia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Pił-sudskiego w Krakowie jest:

a/ zapisanie dziecka na listę kandydacką dla danego wieku;

b/ przejście w szkolnym gabinecie pedagogicznym (z pozytywnym wynikiem) badania określającego dojrzałość szkolną kandydata do kl. I lub do klasy, do której stara się o przyjęcie;

c/ zaakceptowanie przez rodziców (lub opiekunów prawnych) zasad i reguł w szkole ob-owiązujących (w tym warunków finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły);

d/ podjęcie przez Dyrektora Szkoły ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka i podpisaniu umowy pomiędzy rodzicami a Organem Prowadzącym Szkołę, dotyczącej tegoż przyjęcia.

2/ Zapisy kandydatów do SSP nr 1 prowadzi jej sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Kontakt telefoniczny pod numerem: 0-12 262-20-94, kontakt mailowy: sekretariat@zss1krakow.edu.pl .

Zgłoszenie internetowe powinno zawierać:
a/ imię i nazwisko ucznia;
b/ datę i miejsce jego urodzenia;
c/ numer telefonu i adres zamieszkania rodziców;
d/ imię i nazwisko zgłaszającego.

O sprawach finansowych związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły można dowie-dzieć się w sekretariacie szkoły.

3/ Zapisy do kl. I prowadzone są z wyprzedzeniem, zaś badania rozpoczynają się w terminie każdorazowo ustalonym przez Dyrektora Szkoły (o terminie spotkania z zaproszo-nymi na badania, powiadamiani są rodzice kandydatów do szkoły).

4/ Podczas spotkania w szkolnym gabinecie pedagogicznym rodzice, czy opiekunowie prawni dziecka, uczestniczą w spotkaniu z pedagogiem i osobą zawiadującą sprawami związa-nymi z naborem, zapoznawani są z zasadami i regułami obowiązującymi w szkole (jej trady-cjami i programem dydaktyczno-wychowawczym), dziecko zaś poddawane jest badaniu okre-ślającym jego dojrzałość szkolną.

5/ Nabór do pozostałych klas szkoły prowadzony jest jedynie wtedy, gdy zwolni się miejsce w którejś z klas. Kandydat musi wykazać się, co najmniej, dobrym świadectwem z poprzedniej szkoły (łącznie z takąż oceną zachowania!), jak również przejść zwyczajową pro-cedurę w gabinecie pedagogicznym, a jeśli sytuacja tego będzie wymagała, także rozmowę z przedstawicielem Dyrekcji Szkoły.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03